Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 8., Broj 4/2019

  • Uvodna riječ – A. Gavranović
  • Laboratorijski sustav upravljanja informacijama – Z. Grgić – Laboratoriji se sve više koriste prednostima različitih informacijskih i komunikacijskih tehnologija za upravljanje laboratorijskim procesima te sustavno prikupljanje, čuvanje i obradu podataka. Sustav upravljanja informacijama u laboratoriju služi za ukupno upravljanje laboratorijskim procesima.
  • Primjena metode najmanjih kvadrata pri umjeravanju mjerila – M. Vuković – Umjeravanje je ključni dio svih mjernih postupaka i često uključuje prilagodbu mjernim podatcima funkcije umjeravanja koja najbolje opisuje odnos dviju varijabla (podataka dobivenih mjerenjem i vrijednosti etalona koji služi za umjeravanje). U ovome se članku razmatraju linearne funkcije umjeravanja koje opisuju ovisnu varijablu Y kao funkciju neovisne varijable X. Linearni odnos ovisi o parametrima pravca, njegovu odsječku b0 na osi ordinata i nagibu b1. Svrha je postupka umjeravanja određivanje procjena parametara b0 i b1 za posebni promatrani mjerni sustav na temelju mjernih podataka (xi, yi),  i = 1, …, n, dobivenih mjernim sustavom. Mjernim je podatcima pridružena nesigurnost, što znači da će i procjenama parametara b0 i b1 biti pridružena nesigurnost. U ovome se članku opisuje kako se mogu odrediti procjene parametara b0 i b1 iz danih podataka i pridruženih informacija o nesigurnosti. Time se također osiguravaju sredstva za određivanje nesigurnosti pridruženih tim procjenama na način koji je sukladan s međunarodnim dokumentom JCGM 100, Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti (GUM).
  • Analiza vrsta kvarova i  njihovih posljedica FMEA i FMECA NORMA IEC 60812:2018 – A. Devčić-Jeras – Prema ovoj normi analize FMEA najčešće su metode za analizu pouzdanosti koje pružaju sustavno prepoznavanje načina kvarova s njihovim utjecajima na pojedinu aktivnost ili postupak. Analiza FMEA može uključivati i utvrđivanje uzroka i načina kvara.
  • Primjena zakona velikih brojeva Čebiševa-Bienayméa na određivanje mjerne nesigurnosti – M. Vuković – Prema temeljnome međunarodnom dokumentu JCGM 100, Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti (Guide for exspression uncertainty in measurement, GUM), mjerne se nesigurnosti određuju na dva načina i to na temelju pretpostavke da se ti mjerni rezultati pokoravaju normalnome zakonu (kad su ispunjeni zahtjevi tzv. središnjega graničnog teorema) ili nekim drugim zakonima razdiobe vjerojatnosti na temelju zaključaka koji se izvode iz fizičkih zakonitosti ponašanja određene mjerene veličine. U prvome se slučaju nesigurnosti određuju uporabom klasičnih statističkih metoda intervalnih procjena i nazivaju nesigurnostima vrste A, dok se u drugome slučaju procjene nesigurnosti temelje na primjeni drugih tzv. apriornih razdioba (pravokutne, trokutne, trapezne, U-razdiobe i sl.) i nazivaju se nesigurnostima vrste B. U ovome ćemo članku pokazati kako se mjerna nesigurnost može ugrubo odrediti primjenom Čebišev-Bienayméova teorema, jednoga od ključnih graničnih teorema teorije vjerojatnosti. Premda takav način određivanja mjerne nesigurnosti nema posebnu praktičnu važnost zbog pregrube procjene mjerne nesigurnosti on, kao i svi tzv. granični zakoni teorije vjerojatnosti, ima veliki teorijski značaj.
  • Utjecaj aeroalergena na kvalitetu zraka u urbanome području – I.Hrga – U današnjemu je društvu ekološki način razmišljanja i djelovanja imperativ u svim aspektima života grada i njegovih stanovnika. Zdrav okoliš temeljna je pretpostavka očuvanja zdravlja ljudi i kvalitete života. Višestruka izloženost okolišnim stresogenim čimbenicima u urbanim i često prenapučenim sredinama izazov je za zdravstveni i okolišni menadžment, a sve izraženija je i zabrinutost građana zbog utjecaja na zdravlje.
  • Slavni vozač „Formule 1“ Niki Lauda i sustav upravljanja kvalitetom – A. Devčić – Jeras – Ove godine u rujnu navršilo se četiri godine od objavljivanja norme EN ISO 9001:2015 godine (u daljnjemu tekstu ISO 9001:2015). Možemo reći da je norma u potpunosti ispunila očekivanja i donijela jednostavniji pristup sustavu upravljanja koji se može znatno lakše nego prije integrirati s ostalim sustavima upravljanja u organizacijama. Važno je područje poboljšanja i provedba audita.
  • Važnost opreme u osiguravanju kvalitete rezultata ispitivanja – A. Rakić – Norma HRN EN ISO/IEC 17025 veliku pažnju posvećuje mjernoj i ispitnoj opremi kao važnom čimbeniku kvalitete rada u laboratoriju. Osiguravanje kvalitete rada u laboratoriju potrebno je kako bi se uspostavili međunarodno priznati i prihvaćeni mjeriteljski standardi održavanja opreme i osigurala mjerna sljedivost do međunarodnih etalona.
  • Dimenzijsko usklađivanje istih proizvoda i njihovih dijelova koji se međusobno razlikuju samo po tipnim mjerama određenih značajka – primjena normnih brojeva – M. Vuković  – Pred inženjerima koji planiraju proizvodnju postavlja se problem kako predložiti inačice istoga proizvoda koje se razlikuju vrijednostima određenih tipnih značajka (npr. dimenzija, radnih tlakova, nazivnih struja i sl.). Na primjer, snage električnih žarulja nužne su od dijela vata do više kilovata, poprečne presjeke električnih vodiča, snage i visine osovina motora. Postavlja se pitanje kako sastaviti garnituru tipova da bi se na zadovoljavajući način osigurale sve potrebe. Nadalje, želja je proizvođača i korisnika takvih proizvoda da pritom broj tipskih mjera ne bude prevelik kako bi se pojeftinila proizvodnja i skladištenje takvih proizvoda. Zbog toga predviđene inačice moraju dobro odgovarati nepoznatoj razdiobi mogućih potreba. Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) fiksirala je broj takvih tipskih mjera posebnim normama ISO 3, ISO 17 i ISO 497 prema kojima se u svim granama industrije pri uvođenju novih tipskih mjera preporučuje pridržavati nekih konkretnih koeficijenata, tzv. normnih (ili preferencijalnih) brojeva.
  • Umjeravanje opreme – nekoliko osnovnih pitanja i odgovora – I. Lovrenčić Mikelić – Međunarodni mjeriteljski rječnik kaže da je umjeravanje „Radnja kojom se pod određenim uvjetima u prvome koraku uspostavlja odnos između vrijednosti veličine s mjernim nesigurnostima koje daju mjerni etaloni i odgovarajućih pokazivanja kojima su pridružene mjerne nesigurnosti, a u drugome koraku ti se podatci upotrebljavaju za uspostavljanje odnosa za dobivanje mjernoga rezultata iz pokazivanja.“.

Održivost – život u skladu s potrebama i mogućnostima? – T. Ručević – Da bismo pronašli rješenje na stvarno pitanje rasta, koje jedva uzimaju u obzir donositelji politika i koje se rijetko spominje u javnim raspravama, to pitanje treba hitno podvrgnuti jasnoj viziji, smjeloj politici i istinski čvrstoj strategiji.

Biblijske mjerne jedinice – Z. Jakobović – Biblijske mjerne jedinice mjerne su jedinice koje se spominju u Bibliji (u Starome i u Novome  zavjetu). To nikako nije neki organizirani sustav jedinica, nego jednostavno skup koji obuhvaća spominjane jedinice u biblijski  tekstovima, nastale u različitom okruženju, različitim jezicima i kulturama u razdoblju od više stoljeća.

 

Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture, prikaz naziva i njihovih definicija iz područja tehnike upravljanja koji se upotrebljavaju u tehničkim znanostima – M. Vuković