Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti

Godina 9., Broj 1 i 2/2020.

  • Uvod – Ante Gavranović – Tri ključna problema hrvatskoga gospodarstva. Treba otvoreno reći da samo rast zaposlenosti u realnom sektoru jamči dugoročniju održivost svih funkcija koje svaka uređena država nosi sa sobom – školstva, zdravstva, socijalne skrbi, ali i sigurnosnog odnosno mirovinskog sustava. Sadašnji Proračun, čak i u svom izvornom obliku, vrlo teško možemo označiti kao generator razvoja, a posebno teško kao ventil sigurnosti socijalnih kategorija. Na kreatorima ekonomske i drugih politika u razdoblju iza Korone je da osmisle platforme za ispunjavanje tih osnovnih ciljeva svakog društva. U te ciljeve se svakako ubraja i samodostatnost u proizvodnji hrane te racionalnije poslovanje s energijom i vodom.
  • Infrastuktura kvalitete u doba korone – Ante Gavranović – Trebalo je i u doba zaraze koronavirusom obavljati određene poslove na vrlo osjetljivim područjima. U nastavku donosimo prikaze što su radili naše agencije i zavodi: Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Zavod za kvalitetu i Hrvatska gospodarska komora.
  • Respiratorna zaštita, maske, COVID-19 i filtarske polumaske – respiratori  (FFP ) – Aleksandar Regent – Zaštitna oprema MORA biti ispitana i certificirana od strane prijavljenog tijela (notified body) koje je ovlašteno za ispitivanje RZO u EUu. Uz to se mora pratiti proces proizvodnje takve OZO kroz jedan od dva moguća načina, što osigurava da proizvedena RZO odgovara uzorcima koji su bili ispitani I certificirani. Na OZO III. kategorije mora, uz ostale bitne informacije, biti navedena kodna oznaka prijavljenog tijela koje je certificiralo tu OZO. Stavljanje na tržište i uporaba necertificirane OZO III. kategorije kažnjivo je po zakonu.
  • Mjerna nesigurnost u vremenu i praksi – Zlatko Grgić – Mjerna nesigurnost i dalje je jedan od važnih čimbenika s kojima se mjeritelji susreću svakodnevno. Procjena mjerne nesigurnosti zahtijeva preispitivanje tijekom vremena jer nove spoznaje pridonose boljemu razumijevanju mjernoga rezultata i njegove mjerne nesigurnosti.
  • Mjerna nesigurnost prema GUM-u, prikaz parametara koji se upotrebljavaju za iskazivanje nesigurnosti – Mirko Vuković – Suvremene metode određivanja mjerne nesigurnosti temelje se na pristupu za iskazivanje mjerne nesigurnosti koji je preporučio Međunarodni odbor za utege i mjere (Commite International des Poids et Mesures, CIPM) 1981. godine u svojoj Preporuci INC-1 (1980.). Za primjenu te preporuke vodeće međunarodne organizacije  u čijemu je djelokrugu mjeriteljstvo izradile su međunarodni dokument Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti (GUM) koje odražavaju sadašnje međunarodno stajalište o iskazivanju mjerne nesigurnosti te su one najpotpunija referencija o općoj primjeni pristupa CIPM-a za iskazivanje mjerne nesigurnosti. Prema pristupu CIPM-a nesigurnost mjernoga rezultata kao i njezine sastavnice (neovisno o načinu na koji se određuju) opisuju se procijenjenim standardnim odstupanjima (te se u skladu s tim naziva standardnom nesigurnošću) kao mjerama rasipanja mjernih rezultata. U ovome ćemo članku dati prikaz matematičkoga i fizičkoga smisla temeljnih statističkih pojmova (parametara razdiobe kao što su srednja vrijednost, varijancija i standardno odstupanje) koji prema pristupu CIPM-a služe za opis središta gomilanja i mjeru rasipanja mjernih rezultata kao i njihovih statističkih svojstava
  • Smjernice za određivanje umjernih razdoblja – Anita Rakić – Velik broj čimbenika utječe na razdoblje koje bi trebalo biti dopušteno između umjeravanja te bi ga laboratorij trebao uzeti u obzir. Odabir metode nadzora umjernih razdoblja važan je za svaki laboratorij jer se na taj način može procijeniti njegova efektivnost za određeni postupak te se može obavljati pouzdano mjerenje tijekom maksimalnoga razdoblja koje bi moglo biti dopušteno između umjeravanja opreme. Nijedna metoda nije idealna za nadzor umjernih razdoblja kod svih uređaja. Ipak, neka od predloženih metoda može se koristiti kao alat u planiranome održavanju opreme u akreditiranome laboratoriju.
  • Poštenje, kvaliteta i izvrsnost su izazovi današnjice – Ana Devčić-Jeras – Norma ISO 9001 tumači da je znanje specifično za svaku organizaciju i uglavnom se stječe iskustvom. Kod učenja treba kombinirati usvojena znanja, razmišljanja o načinu rada, načinu ponašanja zaposlenika i usklađenost s vrijednostima organizacije. U sustavu kvalitete ISO 9001 definiran je zahtjev za analizu „konteksta organizacije“. Riječ je o važnome zahtjevu koji određuje položaj organizacije na lokalnome, regionalnome i svjetskome tržištu,u što je uključeno i društveno odgovorno poslovanje.
  • Europski zeleni plan – Tatjana Ručević – …strategija rasta EU-a koja pokreće preobrazbu EU-a u pravedno i prosperitetno društvo s odgovorima na izazove klimatskih promjena i uništavanja okoliša.
  • Pozitivan utjecaj norme HRN EN ISO/IEC 17025 na svakodnevni rad laboratorija – Ivanka Lovrenčić Mikelić – Rad laboratorija u skladu s Normom nije sam sebi svrha. On svoju svrhu dobiva tek ispunjavanjem zahtjeva kupaca. Dakle, osoblje, oprema, laboratorijski prostori i procesi u fokusu su Norme radi ispunjavanja zahtjeva kupaca.
  • Novo izdanje EA 2/17 –  Zlatko Grgić – Prijavljena (notificirana) tijela u postupcima akreditacije moraju dokazati svoju osposobljenost za provedbu ocjenjivanja sukladnosti prema odgovarajućoj međunarodnoj normi (ISO/IEC 17025; ISO/IEC 17020; ISO/IEC 17065; ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17024, itd.), ali i sukladnost s dodatnim zahtjevima koji su definirani u dokumentu EA 2/17. EA je objavio četvrto izdanje ovoga dokumenta u travnju 2020. godine.

KAIZEN – neprekidno (samo)poboljšanje – Lidija Sarta – Početkom industrijalizacije više nije bilo moguće kontrolirati svaki proizvedeni proizvod. Trebale su se uspostaviti neke nove metode kako bi se osigurala kvaliteta i ispravnost proizvoda. Tako je započela kontrola kvalitete koja se temelji na statističkome modelu i u kojoj se kontroliraju odabrani uzorci, a ne svi proizvodi. Primjena je započela u tvrtki Bell Systems sredinom 20-tih godina prošloga stoljeća.

Oruđa za neprekidno poboljšavanje procesa – Mirko Vuković – Neprekidno poboljšavanje jedno od sedam načela upravljanja koja bi prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015 trebala upotrebljavati najviša uprava kako bi vodila organizaciju prema poboljšavanju njezine djelatnosti te zadovoljavala poznate i predvidljive zahtjeve svojih korisnika. Ono mora obuhvaćati poboljšavanje proizvoda i usluga, te poboljšavanje performancija i učinkovitosti sustava upravljanja kakvoćom. Za (neprekidno) poboljšavanje redovito služe mnoga oruđa koja se temelje na znanstvenim istraživanjima, organizaciji i provedbi znanstvenih pokusa, modeliranju i simuliranju. Među tim oruđima posebno važnu ulogu igraju različita statistička oruđa kao što su različite vrste dijagrama (dijagrami tijeka, Paretovi dijagrami, upravljački dijagrami itd.) te metode planiranja pokusa, koje mogu osigurati dobivanje zahtijevanih podataka na najdjelotvorniji i najjeftiniji način. U ovome se članku daje kraći prikaz tih oruđa.

Ambrozija – javnozdravstveni problem današnjice – Ivana Hrga – Pelud ambrozije smatra se najjačim prirodnim alergenom našega podneblja. Zbog svojega utjecaja na zdravlje ljudi, ali i na gospodarstvo, ambrozija je postala najpoznatija invazivna korovna biljka na svijetu.

Analiza stablom kvara (FTA – Fault Tree Analysis)  IEC 61025:2006; EN 61025:2007 – Ana Devčić Jeras – U ovome članku opisana je provedba analize stabla kvarova, pri čemu je važno napomenuti da se za kvarove koriste i izrazi neuspjeh, problem, pogreška, neželjeni događaj.

Stota obljetnica rođenja Richarda Ernesta Bellmana (1920. – 1984.) – Mirko Vuković – Richard Bellman bio je plodan autor, objavio je više od šest stotina istraživačkih radova, trideset i šest knjiga te sedam monografija koje su mu donijele svjetsku slavu i priznanje. Uz svoj temeljni i dalekosežni rad na dinamičnome programiranju R. Bellman je dao niz važnih doprinosa iz područja čiste i primijenjene matematike. Posebno je važno spomenuti njegov rad na invarijantnome smještanju koji zamjenom rubnih problema u dvije točke s problemima početne vrijednosti omogućuje izravniji, ali i mnogo učinkovitije rješenje tih problema. Njegov rad na kvazilinealizaciji i njezinim primjenama na identifikaciju sustava doveo je do mnogih praktičnih rezultata u istraživanju nelinearnih sustava

Analiza rezultata mjerenja električnog polja VDSL2 signala izračenog iz parične telekomunikacijske infrastrukture – Josip Milanović – VDSL2 tehnologiju vrlo često koriste telekomunikacijski operatori koji pružaju Internet usluge vrlo velikih brzina prijenosa podataka. Velika brzina prijenosa podataka koju ova tehnologija omogućava postignuta je povećanjem frekvencijskog područja. Nažalost, povećanje brzine prijenosa povećanjem frekvencijskog područja povećava se i broj radijskih sustava na čiji rad neželjeni utjecaj može imati zračenje iz telekomunikacijskog kabela. Kako bi se osigurao neometani rad radijskih sustava primjenjuju se razne preporuke u kojima su definirane granične razine zračenja iz telekomunikacijske infrastrukture. Primjenu pojedine preporuke, a s obzirom na potrebnu razinu zaštite i strategiju razvoja telekomunikacijske infrastrukture, propisuju nacionalna regulatorna tijela koja reguliraju područje elektroničkih komunikacija. U Republici Hrvatskoj usvajanje i nadzor primjene graničnih vrijednosti kojim se regulira zračenje iz telekomunikacijske infrastrukture u nadležnosti je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Nacionalni umjerni laboratorij za vrijeme i frekvenciju u osnivanju – Elinor Trogrlić – Znanstveno-istraživačka infrastruktura nabavljena kroz projekt CALT bit će raspoređena unutar četiriju međusobno povezanih jedinica i omogućit će istraživanja u području nanosustava i biosustava, kvantnih tehnologija, plazmenih tehnologija i ultrabrze dinamike

Vrgoč in memoriam –

Mjerne jedinice drevnoga Rima – Zvonimir Jakobović – Mjerne jedinice drevnoga Rima, jednostavnije nazivane rimskim mjernim jedinicama, čini skup mjernih jedinica koje se dijelom oslanjaju na mjerne jedinice drevnih istočnih kultura, ponajprije Mezopotamije, Egipta i antičke Grčke, ali je bio prema odlikama rimskoga društva za tadašnje pojmove prilično uređen i organiziran. Kako se uspostavom tada velikoga carstva koje je pokrivalo cijeli „poznati svijet“, od Britanije do Bliskoga Istoka, od Sjeverne Afrike do Dunava i dijela Germanije, u tome se carstvu uvodila ponajprije jedinstvena rimska uprava, pravo, jezik, novac i mjerne jedinice.

Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja električnih i magnetskih uređaja koji se upotrebljavaju u tehničkim znanostima – Mirko Vuković – U ovome broju Svijeta po mjeri u nastavku rubrike Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture nastavljamo s objavljivanjem nazivlja koje se upotrebljava u teoriji automatskog upravljanja.

Prijevod poruke Svjetski dan mjeriteljstva – Kao i svake godine u povodu Svjetskoga dana mjeriteljstva BIPM – Bureau International des Poids et Mesures (Međunarodni ured za utege i mjere) i BIML – The International Bureau of Legal Metrology (Međunarodni ured za zakonsko mjeriteljstvo) određuju temu kojoj posvećuju navedeni dan. Prošle godine (2019.) bio je to novi sustav jedinica dok je ove godine važnost mjeriteljstva u svjetskoj trgovini. U nastavku donosimo prijevod poruke direktora BIPM-a (Martin Milton) i BIML-a (Anthony Donnellan) u povodu ovogodišnjega Svjetskog dana mjeriteljstva (20. svibnja)

Zakonsko mjeriteljstvo i međunarodna trgovina