Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Date(s) - 15/04/2021
9:00 - 17:00

Kategorije


Termin: 15. 4. 2021.

Online seminar 

Ovaj seminar održati će se online uz pomoć Microsoft Teamsa. Nisu potrebna nikakva predznanja niti je potrebno instalirati programsku podršku. Potrebno je računalo, internetska veza te mikrofon. Na seminar se uključujete preko poveznice (linka) koju ćemo poslati. Da bismo bili sigurni da nema tehničkih problema, prije seminara organizirati ćemo probne sastanke sa svakim polaznikom zasebno. 

Predavači:

dr. sc. Ana Čop

prof. dr. sc. Sandra Babić

dr. sc. Tatjana Tomić

Kako bismo edukaciju učinili dostupnom u ovim izvanrednim okolnostima, započinjemo s organizacijom online seminara. Ako ste zainteresirani, napominjemo da Vam za sudjelovanje nije potreban neki poseban softver ili predznanje. Dovoljno je imati računalo s pristupom internetu, te slijediti naše upute. Da bi bili sigurni da sve radi kako treba i da će te se moći uključiti, prije seminara napraviti ćemo provjeru. Učinit ćemo sve u našoj moći da vam sudjelovanje na ovome seminaru bude ugodno i zanimljivo, da dobijete odgovore na svoja pitanja i nejasnoće te da ostvarimo postavljene ciljeve/ishode poučavanja.

O seminaru

UVOD

Uzorak je početak svakog analitičkog postupka. On sadrži traženu analitičku informaciju i stoga mora biti reprezentativan, odnosno sadržavati sva bitna obilježja cjeline iz koje je uzeti. Zadaća je postupka uzorkovanja osigurati dobivanje reprezentativnog uzorka te transport do laboratorija pri kojem neće doći do negativnog utjecaja na reprezentativnost uzorka. Da bi se to postiglo potrebno je procijeniti rizike u postupku uzorkovanja, uzorkovanje treba pažljivo planirati, validirati, provoditi mjere kontrole kvalitete i u konačnici procijeniti nesigurnost uzorkovanja kao bitnu sastavnicu ukupne mjerne nesigurnosti rezultata ispitivanja.

Norma HRN EN ISO/IEC 17025:2017 daje novu definiciju laboratorija koji se definira kao tijelo koje obavlja, ne samo ispitivanje i umjeravanje, već i uzorkovanje povezano s ispitivanjima ili umjeravanjima. Odgovarajući zahtjevi norme odnose se na sve tri navedene laboratorijske aktivnosti.

U okviru seminara razmotrit će se zahtjevi vezani uz uzorkovanje: prepoznavanje rizika, validacija postupka, osiguranje valjanosti te vrednovanje mjerne nesigurnosti. Uvodna teorijska razmatranja potkrijepit će se primjerima te vježbama u kojima će polaznici imati priliku na vlastitim primjerima proći sve kritične zahtjeve za uzorkovanje, od prepoznavanja rizika do vrednovanja mjerne nesigurnosti.

 

TEME SEMINARA:

 • rizici i prilike u normi HRN EN ISO/IEC 17025
 • primjena razmišljanja na temelju rizika u sustavima upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025
 • rizici i prilike – iskustva akreditiranoga laboratorija
 • vježbanje primjene nekih metodologija i alata

CILJEVI SEMINARA:

Po završetku ovoga seminara polaznici će:

 • prepoznati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 vezane uz uzorkovanje
 • prepoznati rizike vezane uz provedbu uzorkovanja
 • planirati i provesti validaciju uzorkovanja
 • planirati osiguranje valjanosti uzorkovanja
 • vrednovati mjernu nesigurnost uzorkovanja

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:

 • laboratorijskomu osoblju koje je zaduženo za postupke uzorkovanja u laboratoriju
 • voditeljima laboratorija, voditeljima kvalitete
 • osobama koje su zadužene za ocjenjivanje laboratorija (interni i eksterni ocjenitelji)
 • osobama zaduženim za vrednovanje mjerne nesigurnosti rezultata
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

 

PROGRAM

Program je orijentacijski i prilagodit će se potrebama polaznika.

9.00 – 10.30Akreditacija postupaka uzorkovanja prema HRN EN ISO/IEC 17025

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025 vezano uz uzorkovanje

Zahtjevi vezani uz zapise o uzorkovanju

10.30 – 11.00stanka
Prepoznavanje rizika vezanih uz postupak uzorkovanja

Validacija uzorkovanja

Osiguravanje valjanosti uzorkovanja

Procjena mjerne nesigurnosti uzorkovanja

12.30 – 13.30stanka
13.30 – 15.00Radionica
15.00 – 15.30stanka
15.30 – 17.00Radionica

rasprava

 

O PREDAVAČIMA

Dr. sc. Ana Čop zamjenica je ravnatelja te načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. U HAA-u radi i kao vodeća ocjeniteljica za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), medicinske laboratorije (HRN ISO 15189) te organizatore ispitivanja sposobnosti  HRN EN ISO/IEC 17043. Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA-a, HZN-a i EA-a. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.

Prof. dr. sc. Sandra Babić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u području prirodnih znanosti, polje kemija. Redoviti je profesor na istome fakultetu na Zavodu za analitičku kemiju, na kojemu izvodi nastavu iz više kolegija iz područja analitičke kemije te upravljanje kvalitetom. Znanstveno i stručno bavi se razvojem, optimizacijom i validacijom naprednih kromatografskih metoda i metoda pripreme uzorka za određivanje organskih mikrozagađivala u uzorcima iz okoliša. Autorica je više od 90 znanstvenih i stručnih radova, 3 poglavlja u knjigama te koautorica sveučilišnog udžbenika. Stručna je ocjeniteljica (HRN EN ISO/IEC 17025) pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA). Članica je Sekcije za kromatografiju, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI).

Dr. sc. Tatjana Tomić, znanstvena suradnica, stručnjakinja je za laboratorijska ispitivanja u Centralnome ispitnom laboratoriju, INA d.d. Doktorirala je u području prirodnih znanosti, grana analitička kemija. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova od kojih su brojni vezani uz osiguranje kvalitete rada laboratorija. Radi na složenim analitičkim tehnikama, tekućinskoj i plinskoj kromatografiji, na analizama naftnih proizvoda, voda, tla i otpada. Bavi se razvojem novih analitičkih postupaka, poboljšanjem postojećih te kontrolom kvalitete rada. U području akreditacije radi od 2002. godine, a interne audite provodi od 2007. godine. Vodeći je interni auditor u INA d.d. za norme HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 14001. Od 2014. g sudjeluje kao stručna ocjeniteljica u ocjenama akreditacije laboratorija koje provodi Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Redovita je članica Hrvatskoga društva za goriva i maziva te Znanstvenoga vijeća za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna + PDV (bruto 1625,00 kn).

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

Popusti

„Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.

„Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.

„Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
Prijave se primaju elektroničkim putem do popunjenja skupine.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. 
U slučaju neopravdanog izostanka sa seminara bez prethodne najave, naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10 000 Zagreb

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

 

Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost

 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence izjavljuju da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija


Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment