Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Date(s) - 13/06/2023 - 14/06/2023
9:00 - 17:00

Lokacija
Hotel Novi Zagreb

Kategorije


Termin: 13. i 14.06.2023.

Mjesto održavanja: Hotel Novi Zagreb, Zagreb, Ul. Ive Robića 2

 

Ovaj seminar održati će se hibridno. Polaznici će moći prisustvovati uživo ili virtualno.

Virtualno sudjelovanje će biti organizirano preko Microsoft Teamsa. Nisu potrebna nikakva predznanja niti je potrebno instalirati programsku podršku. Potrebno je računalo, internetska veza te mikrofon. Na seminar se uključujete preko poveznice (linka) koju ćemo poslati. Da bismo bili sigurni da nema tehničkih problema, prije seminara organizirati ćemo probne sastanke sa svakim polaznikom zasebno. 

 

Predavačice:

Prof. dr. sc. Jasna Bošnir

Doc. dr. sc. Andrea Humski

 

O seminaru

Uvod

Sigurnost hrane uvjet je za stavljanje hrane na tržište i preduvjet osiguranja kvalitete hrane s prihvatljivom razinom kontaminanata i prirodno prisutnih toksina te drugih tvari koje hranu mogu učiniti štetnom za zdravlje ljudi.
Uredbom (EZ) br. 178/2002 utvrđeni su uvjeti sigurnosti hrane i hrane za životinje na razini Europske unije i na nacionalnoj razini „od polja do stola”. Prema propisima o hrani zabranjeno je na tržište stavljati hranu koja nije sigurna, odnosno hranu koja je štetna za zdravlje i/ili neprikladna za prehranu ljudi, a odgovornost za sigurnost hrane pripada subjektima u poslovanju s hranom i hranom za životinje. Kako bi se utvrdilo je li na tržištu prisutna zdravstveno ispravna hrana, potrebno je provoditi sustavne kontrole. Za tu svrhu nužno je osigurati osoblje osposobljeno za uzorkovanje uzoraka sukladno zakonskim propisima namijenjenih službenim kontrolama.

Ciljevi seminara

 • Upoznati polaznike sa zakonskim propisima koji reguliraju najveće dopuštene količine različitih kontaminanata u hrani, poput pesticida, histamina, akrilamida te najvažnijih bakterijskih kontaminata, poput Salmonella spp., Listeria spp., Campylobacter spp.
 • Osposobiti polaznike za primjenu uredaba EZ-a o uzorkovanju uzoraka za određivanje kontaminanata (mikotksina, teških metala, nitrata u zelenome lisnatom povrću) u hrani, pesticida i akrilamida u svrhu provedbe službenih kontrola.
 • Osposobiti polaznike za primjenu Uredbe (EZ) 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu s obzirom na zahtjev za primjenu planova uzorkovanja, potom na zahtjev za uzorkovanje okoliša u proizvodnji hrane u svrhu kontrole prisutnosti L. monocytogenes te zahtjev za uzorkovanje trupova životinja u klaonici i praćenje trendova ostvarenih rezultata.

Kome je seminar namijenjen

Seminar je prilagođen i namijenjen svim dionicima u procesu proizvodnje hrane i ispitivanju njezine sigurnosti, a posebice:

 •  veterinarskim inspektorima
 • ovlaštenim sudskim veterinarskim vještacima
 • ovlaštenim veterinarima
 • subjektima u poslovanju s hranom
 • sanitarnim inspektorima
 • djelatnicima Gradskoga ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
 • svima koji žele znati nešto više o ovoj temi

Odgovorit ćemo na neka pitanja

 • Glavna su pitanja na koja seminar nastoji odgovoriti:
 • Kako provesti uzorkovanje krutih, tekućih i praškastih uzoraka za određivanje različitih kontaminanata u hrani?
 • Kako provesti uzorkovanje životinjskih trupova u klaonicama?
 • Kako provesti uzorkovanje s radnih površina?
 • Kako odrediti seriju i podseriju uzorka?
 • Kako izračunati učestalost uzorkovanja?
 • Kako interpretirati dobiveni rezultat?

 

O predavačicama

Prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. ing. voditeljica je Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju u Nastavnome zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” i voditeljica Referentnoga centra za analizu zdravstvene ispravnosti hrane pri Ministarstvu zdravstva RH.
Znanstveni i stručni rad posebno je usmjeren na razvoj novih i unaprjeđenje postojećih analitičkih metoda povezanih uz identifikaciju i kvantifikaciju kontaminanata u hrani, kao što su mikotoksini, pesticidi, teški metali, policiklički aromatski ugljikovodici te druge štetne tvari koje mogu utjecati na zdravlje ljudi. Bila je član niza povjerenstva pri nadležnim tijelima za izradu zakonodavnoga okvira u području sigurnosti i kvalitete hrane. Član je tehničkoga odbora pri Hrvatskome zavodu za norme za područje: Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi te Tematskoga inovacijskog vijeća – zdravlje i kvaliteta života pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori te sudionik različitih domaćih i europskih projekata. Autor je niza stručnih i znanstvenih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima te mentor više diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija.

Doc. dr. sc. Andrea Humski, DMV, znan. savjetnica voditeljica je nekoliko Nacionalnih referentnih laboratorija (NRL) u području ispitivanja hrane (Salmonella spp, Listeria spp, Campylobacter spp., Koagulaza pozitivni Staphylococcus spp., Escherichia coli (VTEC)) te Laboratorija za mikrobiologiju hrane pri Hrvatskome veterinarskom institutu (HVI) u Zagrebu. Uz akademsko stručno znanje i iskustvo stječe usavršavanjem u respektabilnim međunarodnim institucijama (RKI, Wernigerode, Njemačka; ICRM, Cesenatico, Italija; IZSAM, G. Caporale, Teramo, Italija; SSI, Hillerod, Danska i dr.) te radionicama povezanima uz procjenu rizika, zakonodavni okvir u području sigurnosti hrane, provedbu mikrobioloških i molekularnih metoda za dijagnostiku bolesti koje se prenose hranom te radionicama koje su organizirali EFSA, FAO, EURL i TAIEX. Aktivno participira u izradi, implementaciji i provedbi zakonodavstva i smjernica u području mikrobioloških kriterija za hranu. U svojstvu predavača i konzultanata sudjeluje u organizaciji i provedbi više nacionalnih i međunarodnih treninga tematski povezanih uz primarno područje rada, ali i sustav upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Stručna je ocjeniteljica ispitnih laboratorija za područje mikrobiologije hrane i voda pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Autorica je niza radova iz područja mikrobiologije hrane, zaraznih bolesti i bolesti koje se prenose hranom.

 

Sadržaj:

1. Dan

Uzorkovanje za mikrobiološko ispitivanje

Pouzdanost i važnost rezultata u ispitivanju prisutnosti ili odsutnosti bakterijskih kontaminanata koji se prenose hranom ne ovisi samo o učinkovitosti i osjetljivosti same metode ispitivanja nego i o korištenim metodama i tehnikama uzorkovanja.

Radionica o uzorkovanju za mikrobiološko ispitivanje bavit će se temeljnim konceptima uzorkovanja hrane, okoliša s različitih površina u proizvodnji hrane te trupova životinja u klaonici od prikupljanja uzoraka do laboratorijske analize. Teme će uključivati planove uzorkovanja, strategije, metode i tehnike za pravilno prikupljanje uzoraka i pitanja lanca nadzora. Također će se raspravljati o interpretaciji rezultata na temelju ograničenja planova uzorkovanja i mikrobioloških metoda.

Sadržaj radionice prilagođen je i namijenjen svim dionicima u procesu proizvodnje hrane i ispitivanju njezine sigurnosti jer će pružiti važne informacije o tome kako primijeniti relevantne metodologije usklađene s regulatornom praksom za dobivanje pouzdanih podataka potrebnih za procjenu sigurnosti krajnjega proizvoda. Raspravom i primjerima iz prakse radionica će pomoći ne samo onima koji su izravno uključeni u uzorkovanje nego i onima od kojih se zahtijeva donošenje odluka na temelju rezultata ostvarenih provedbom programa uzorkovanja.

Naslovi pojedinih tema:

 • Pravila uzorkovanja za potrebe mikrobiološkoga ispitivanja (opća načela postupka – zakonodavni okvir, strategije, metode i planovi uzorkovanja, količina, evidencija, kriteriji; oprema; rukovanje, transport, vrijeme isporuke)
 • Uloga laboratorija (zahtjevi s obzirom na zakonodavstvo, status akreditacije, odabir metode, osiguranje valjanosti rezultata, interpretaciju rezultata…)
 • Metode uzorkovanja trupova
 • Uzorkovanje mljevenoga mesa, mesnih pripravaka, SOM-a
 •  Metode uzorkovanja okolišnih uzoraka u procesu proizvodnje (uz poseban osvrt na zakonske zahtjeve s obzirom na prisutnost specifičnih patogena pr. L. monocytogenes)

2. Dan

Uzorkovanje i metode analize kontaminanata u hrani biljnoga podrijetla
Svrha je ove radionice upoznati polaznike s propisima Europske unije povezane s metodama uzorkovanje uzoraka namijenjenih analizi na prisutnost kontaminanata u hrani, koja se provodi u službenim kontrolama te kriterije za pripremu uzoraka i metode analiza koje se koriste u laboratorijima. Tijekom predavanja sudionicima će se predstaviti primjeri uzorkovanja različitih vrsta proizvoda u svrhu utvrđivanja mikotoksina, način izračunavanja učestalosti uzorkovanja, podjela serije u podesnije, izračunavanje uzorkovanje pojedinačnih i formiranje skupnih uzoraka te njihova homogenizacija. Jednako tako prezentirat će se uzorkovanje uzoraka hrane u svrhu određivanja histamina, pesticida, akrilamida, teških metala i nitrata u zelenome lisnatom povrću. Polaznici će naučiti kako primijeniti Uredbe u svakodnevnome poslu, kako odabrati pravilnu analitičku metodu te na koji način tumačiti dobivene rezultate.

 

 

 

Prijava 

Prijava se obavlja elektronički preko poveznice:    E-PRIJAVA | Hrvatsko mjeriteljsko društvo (hmd.hr)

 

Cijena

320 € (fizički) i 285 € (virtualni). Na navedene cijene obračunava se PDV (25%).

Seminar se održava u Hotelu Novi Zagreb, Zagreb, Ul. Ive Robića 2. Broj je fizičkih mjesta ograničen. Seminar je otvoren za fizičke prijave do popunjenja.

Posljednji je dan za sve prijave 8. lipnja 2022. Organizator zadržava pravo otkaza seminar u slučaju slaboga zanimanja polaznika.

 

Popusti

Za članove HMD-a odobrava se popust od 10 %.

 

Trajanje i bodovi za stručno usavršavanje
Trajanje: dva dana od 9 do 17 sati, uključujući kratke stanke nakon svaka dva školskoga sata i stanku za ručak.

Polaznici ostvaruju 4 boda za stručno usavršavanje sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment